Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 19 Juli 2020
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
10.00 uur kerkdienst gemist en Facebook
Heilig Avondmaal
 
Kerkenraadscommissies

Binnen de kerkenraadscommissies werken gemeenteleden en kerkenraadsleden samen aan een bepaalde opdracht. In iedere commissie zit minimaal één kerkenraadslid. De bedoeling is om zoveel mogelijk een kerk van onderop te zijn: gemeenteleden worden ingeschakeld om hun talenten in te zetten. En daarbij blijft de omvang van de kerkenraad te overzien (15 personen thans). De huidige kerkenraadscommissies zijn:

Commissie Vorming & Toerusting
     •  Deze commissie biedt jaarlijks een programma met activiteiten buiten de zondagse eredienst aan.
          Gesprekskringen, trainingen, retraites, eetgroepen, zangavonden enz. Daarin bundelt de
          commissie het werk van andere groepen en heeft ze ook een eigen inbreng.

Commissie PR
     •  Deze commissie heeft tot taak de contacten met de pers te onderhouden en ervoor te
          zorgen dat relevante informatie over onze kerkgemeenschap een breder publiek bereikt.
          Het gebruik van nieuwe sociale media valt ook onder het aandachtsveld van deze commissie.

Activiteitencommissie
 • Wij zijn een enthousiaste, commissie- gemeenteleden, die zich graag inzetten om voor de gemeente diverse activiteiten te organiseren. We verzorgen leuke, niet perse christelijke, activiteiten voor iedereen.
  Het doel hiervan is om elkaar op een sociale manier beter te leren kennen, om zo de onderlinge band te versterken.
  De jaarkalender wordt in samenspraak met het bestuur van de activiteitencommissie opgesteld en vastgesteld. Doormiddel van het ophalen van lege flessen, proberen wij o.a. deze activiteiten financieel te bekostigen.
  Bij alle activiteiten ligt de nadruk op een "gezellige/ongedwongen manier" elkaar beter te leren kennen.

Werkgroep kerkblad
Een 5-tal gemeenteleden verzorgt ons kerkblad “Kontakt”. Dit kerkblad verschijnt 11 keer per jaar.
Zij regelen o.a. :

 • Het redactiewerk voor het kerkblad.
 • Het verzorgen van de jeugdredactie, in samenspraak met de jeugdcommissie.
 • De abonnementenadministratie en het innen van het abonnementsgeld.
 • Het kopieerwerk.
HVD (Hervormde VrouwenDienst)
Het team van de HVD werkt aan de opbouw van de gemeente en stelt zich ten dienste van de samenleving. Een heel kenmerkende taak van de HVD is de zorg voor zieken en/of oudere gemeenteleden. Daarnaast verzorgt de HVD een aantal representatieve taken. Te denken valt aan:
 • De bloemengroet
 • Het verjaardagsfonds
 • De ouderenmiddagen
 • Dienstverlening bij rouwdiensten
 • Bezoek in verpleeghuizen en /of aan langdurig zieken

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkeling)
Zending is een opdracht van kerken en Christenen om de Bijbelse boodschap door te geven. De ZWO-commissie heeft als taak om de gemeente te inspireren en enthousiast te maken voor alle activiteiten die hieruit voortvloeien. Zij zorgt o.a. voor:

 • Fondsenwerving voor zending en werelddiaconaat
 • Voorlichting m.b.t. zending en werelddiaconaat
 • Voorbeden voor personen, groepen en volken die ondersteuning en medeleven kunnen gebruiken en nodig hebben
 • Tweejaarlijkse speerpuntdoelen
 • Het organiseren van diners onder het motto: eten om ook anderen te kunnen laten eten
 • Het inzamelen van kleding en kleine huisraad voor mensen die dit hard nodig hebben
 • Koekenacties bij het koffiedrinken ter ondersteuning van kleinschalige ZWO gerelateerde projecten
 • Noodhulp na rampen
Liturgie en Eredienst
Deze commissie denkt mee aan het inhoud geven van de erediensten. Bij de uitvoering van een aantal diensten is zij zeer nauw betrokken. Een aantal steekwoorden:
 • Bezinning
 • Vormgeving Goede Week
 • Voleindingzondag
 • Jeugddiensten in samenspraak met de jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Sinds een aantal jaren beschikt “De Rank” over een eigen jeugdouderling, die de contacten met de diverse commissies onderhoudt en coördineert , te weten:
 • Clubwerk
 • Kindernevendienst
 • Oppas
 • Catachese, in samenspraak met Liturgie en Eredienst
 • Jeugdredactie, in samenspraak met werkgroep Kontakt Vakantie Bijbel Club