Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 19 Juli 2020
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
10.00 uur kerkdienst gemist en Facebook
Heilig Avondmaal
 
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo'n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.
Op deze pagina worden alle gegevens ten behoeve van de ANBI-regelgeving weergegeven die betrekking hebben op onze kerkelijke gemeente en diaconie.

A) Algemene Gegevens:

Naam ANBI (kerkelijke gemeente): Hervormde gemeente de Rank te Rouveen-Staphorst
RSIN/Fiscaal nummer: 82410 7251 
E-mail: info@derankstaphorst.nl 
Naam ANBI (diaconie): Diaconie van hervormde gemeente de Rank
RSIN/Fiscaal nummer: 82410 7172 
E-mail: scriba@derankstaphorst.nl
Website adres: www.derankstaphorst.nl
Telefoon-nr. kerk: 0522 460 434
Adres: Ebbinge Wubbenlaan 41A
Postcode en plaats: 7951 AB Staphorst

De hervormde gemeente "De Rank" is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: "Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten." (Ordinantie 1, artikel 1). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijk-heid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
Verder vervult de gemeente haar diaconale roeping, zowel jegens de leden van de kerk alsook jegens de wereld, door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2). De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren aangewezen zijn als ANBI. Dit is ook van toepassing op de hervormde gemeente "De Rank" en de diaconie van de hervormde gemeente "de Rank".


B) Samenstelling bestuur:

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Binnen de kerkenraad is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale middelen. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 4 personen. Het College van Diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De overige leden van de kerkenraad bestaan uit de ouderlingen en de predikant.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begrotingen en de jaarrekeningen van zowel het College van Kerkrentmeesters als dat van het College van Diakenen.


C) Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De hervormde gemeente "De Rank" is een plaatselijke afdeling van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland), met alle veelkleurigheid die daarbij hoort. Hoewel geografisch beperkt tot de dorpen Staphorst en Rouveen, vervullen we ook een regionale functie.

Onze kracht zit in openheid, hartelijkheid, dienstbaarheid en belangstelling voor elkaar. Het eigentijds verwoorden van de boodschap van verlossing, verzoening, bevrijding en heling keert in alle diensten terug.


D) Beleidsplan

Uitgangspunt bij het formuleren van een beleidsvisie is onze keuze geweest om de gemeente te zien als een levend lichaam. Als Christus' lichaam, waarin Hijzelf in de wereld present wil zijn.
Dit beeld spreekt ons aan omdat een lichaam iets beweeglijks heeft: "zoekend op de juiste weg naar Gods Koninkrijk". Het is een samenspel van allerlei verschillende ledematen en er is groei en beweging. Bij alle diversiteit blijft respect voor ieders persoonlijke geloofsbeleving nummer één.
Vanuit die gedachte worden we bewogen ons in te zetten tot eer van onze God, tot opbouw van Zijn gemeente en tot heil van de wereld om ons heen. Omdat die wereld voortdurend in verandering is, zijn wij dat ook. Het is Gods Woord zelf dat de grootste verandering in ons leven heeft bewerkt. Daaraan hebben we gehoor gegeven. Voortaan vragen wij om de leiding van Gods Geest in ons denken, spreken en handelen.
Deze keuze veronderstelt een saamhorigheid en een samenwerking die dynamisch geladen is en afgestemd blijft op een voortdurend veranderende maatschappij.

De Kerkenraad is op dit moment bezig met het actualiseren van het beleidsplan, het nieuwe beleidsplan hopen wij in 2020 te presenteren.

Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk kunt u vinden via Beleidsplan PKN 

E) Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De leden van de Kerkenraad verrichten hun werk pro deo. De kosters en de organisten hebben een onkostenvergoeding. Momenteel worden initiatieven ontwikkeld voor het aantrekken van een parttime kerkelijk werker, met een speciale opdracht voor het jeugd- en jongerenwerk. De belening van deze kerkelijk werker geschiedt ook conform de Generale Regelingen van de landelijke kerk.

F) Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Naast de activiteiten in de Kerkenraad heeft de gemeente een 7-tal commissies namelijk: Jeugdcommissie, activiteitencommissie, ZWO commissie, hervormde vrouwen dienst, vorming en toerusting, redactiecommissie en liturgie & eredienst.
De activiteiten van de hervormde gemeente "De Rank" worden elke maand gepubliceerd in het Kerkblad "Kontact" en op de website van de kerkelijke gemeente. Onder het kopje "activiteiten" op de website van de gemeente zijn ook verslagen terug te lezen.

G) Voorgenomen bestedingen

De begroting (verwachte bestedingen) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
Onder het kopje "verkorte staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht. Ook het diaconaal werk in onze kerkelijke gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.

H) Verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente in 2018, zie toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft aan de hand van kolom ‘Begroting 2018' inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de kerkelijke gemeente. De kolom ‘Rekening 2018' geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor 2019 zullen wat betreft de ‘standaard' uitgaven en inkomsten niet zo heel veel wijzigen.
Wel staan er al acties op het programma voor de uitbreiding van het kerkgebouw waarmee we extra inkomsten hopen te genereren.
Afhankelijk van het tijdstip van start bouw zullen er ook al investeringen gedaan worden eind 2019 of, wat waarschijnlijker is, in 2020.

De rekening van 2018 geeft een positief resultaat, hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk voort uit het feit dat de kosten predikant lager uitvallen, doordat er een aantal maanden maar voor 50 % een dominee stond in de gemeente.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten, ze ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. De hervormde gemeente "De Rank" bezit geen historisch vermogen en evenmin onroerende goederen. De pastorie is, met de komst van de huidige predikant verkocht, en de opbrengst gebruikt om de hypotheek op het kerkgebouw (2003) af te lossen. Besloten is om € 100.000 als reserve te houden, voor het geval in de toekomst een nieuwe pastorie nodig mocht zijn. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

I. Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie, met toelichting

Onderstaande de staat van baten en lasten geeft via de kolom "begroting" inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom "rekening" geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken
van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De Diaconie van de hervormde gemeente "De Rank" bezit geen historisch vermogen en evenmin onroerende goederen.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden direct besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast wordt een gering deel van de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.